Beta WaterWebservices

In het programma Beschikbaar maken Waterdata (BmW) wordt gewerkt aan de nieuwe back-end voor waterdata, genaamd WADAR (WaterData Rijkswaterstaat). Hierin worden ook een aantal verbeteringen doorgevoerd aan de WaterWebservices die onder andere Waterinfo van data voorziet. Deze WADAR-WaterWebservices zijn nu gepubliceerd als bèta-versie.

Onder 'Waterdata' lees je de documentatie van de huidige services. De onderstaande pagina laat zien wat de veranderingen zijn tussen de huidige WaterWebservices en de nieuwe Wadar-WaterWebservices. In de Swagger UI lees je de documentatie van de toekomstige versie.

Bèta-WaterWebservices

(beschrijving doel bèta-fase)

De Bèta-WaterWebservices bestaan uit de volgende endpoints

 • MetadataService; Ophalen van een catalogus van beschikbare waarnemingen
 • OnlineWaarnemingenService; Ophalen van historische en actuele waarnemingen
  • OphalenWaarnemingen; Om waarnemingen binnen een opgegeven periode te halen
  • OphalenLaatsteWaarneming; Laatste valide waarneming

De volgende endpoints vallen buiten de scope van de bèta-versie, maar worden later verwacht

 • WebMappingServices; WMS en WFS kaartdata met actuele waarnemingen
 • OnlineWaarnemingenService; Ophalen van historische en actuele waarnemingen
  • CheckWaarnemingenAanwezig
  • OphalenAantalWaarnemingen

Helaas is de performance van deze service nog geen onderdeel van de scope van de bèta-versie. Een responstijd tot een minuut is daarmee normaal.

Kort overzicht van de wijzigingen

Met deze bèta versie hebben we nodige verbeteringen doorgevoerd, en hebben daarbij geprobeerd zo min mogelijk wijzigingen voor jou als afnemer door te voeren. In het kort zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd

 • Metingen en correcties zijn sneller beschikbaar; Doordat we een directe verbinding hebben met het archief. Daarnaast is het archief verder opengesteld onder het principe 'open, tenzij'.
 • Geen onderscheid meer tussen actuele en historische datastromen. Actuele metingen schrijven direct naar het archiefsysteem. Hiermee zijn lange, ononderbroken tijdreeksen tot heden op te vragen.
 • Uitwisselen met andere systemen is makkelijker, doordat we ons waar mogelijk aan de AQUO-standaard houden; Rijkswaterstaat-eigen termen zoals WATHTEBRKD zijn genormaliseerd óf beschreven in een aanvullend register, het Waterstaat Register Data.
 • Het opstellen van requests wordt vereenvoudigd;
  • Betere foutmeldingen bij onvolledige request-body's, volgens best practices met bijbehorende statuscodes.
  • Onnodige nestingen in responses zijn aangepast. Ongebruikte velden zijn verwijderd.
  • Bevragingen zijn minder hoofdlettergevoelig
 • Er wordt voorgesorteerd op een verbetering van responstime en uptime; Met de voorlopig optionele API-key kunnen we gebruikersgroepen voorrang geven op onze resources. Daarmee kunnen we onze fair use policy makkelijker afdwingen.

Werkwijze ophalen gegevens

De verbeteringen hebben de volgende effecten op de werkwijze van onze webservices. In grote lijnen is de werkwijze hetzelfde gebleven, maar om wegwijs te raken in de groeiende bak met data is stap 5 toegevoegd.

1. Haal de catalogus met beschikbare gegevens op

De url van de bèta-WaterWebservices is gewijzigd, maar dezelfde body kan gebruikt blijven worden.

Om in de toekomst voldoende bereikbaarheid van de service te kunnen blijven garanderen, werken we aan een gebruikers niveau diffrentiatie met een API-key. Om uw code hier alvast op voor te bereiden kun je een dummy-tekst plaatsen in de HTTP-aanvraagheader ‘X-API-KEY’. Dit is voorlopig niet verplicht, maar het helpt ons wel met debugging en gebruikersondersteuning als je dit wel doet.

Body voor https://wadar-web-services-acceptance.apps.cnap-am2-acc.intranet.rws.nl/METADATASERVICES/OphalenCatalogus

{"CatalogusFilter": {"Compartimenten":true, "Grootheden":true}}

*Ontvang je de foutcode ‘400 Bad Request’? Controleer of je een geldige body meegestuurd hebt. Controleer bijvoorbeeld op juist gebruik van haakjes en aanhalingstekens. In deze bèta-versie wordt er nog niet volledig gecontroleerd op ongeldige termen in de request-body. We helpen jou als bèta-tester graag op weg, om foutmeldingen beter aan te laten sluiten op de wensen van eindgebruikers.
* Ontvang je de foutcode ‘404 Not Found’? Ondanks deze 404-foutcode heb je een respons-body met daarin verdere informatie. Afhankelijk van uw platform kan het zijn dat de respons-body bij een 404 niet direct getoond wordt.
*Ontvang je de foutcode ‘405 Method Not Allowed’? Controleer of je de POST methode gebruikt in plaats van een GET of PUT
*Ontvang je de foutcode ‘415 Unsupported Media Type’? Definieer dan dat de body die je meestuurt van het type ‘application/json’ is door een HTTP-aanvraagheader toe te voegen ‘Content-Type: application/json’

2. Kies de gewenste gegevens

Koppel zoals voorheen de eerste drie lijsten aan elkaar met behulp van de MessageID’s. Je hebt nu een overzicht van wat waar gemeten wordt. Kies een combinatie van locatie, compartiment en grootheid.

*De meta-velden BioTaxon_Compartiment, MonsterBewerkingsMethode en PlaatsBepalingsApparaat waren ongebruikt, en zijn nu uitgefaseerd. 
*WaardeBepalingsmethoden, WaardeBepalingstechnieken en WaardeBewerkingsmethoden hebben andere hoofdletters gekregen; WaardeBewerkingsMethode.
*Het ProcesType is een tijdelijke technische implementatie om gemeten waterstanden van voorspelde waterstanden te onderscheiden. Deze implementatie is niet volgens de Aquo-standaard.
*De spelling van AquoMetaData_MessageID is gelijkgetrokken in alle responses, dit is nu in de vorm;
  "AquoMetadataLocatieLijst" {[ "AquoMetaData_MessageID" ]};

3. Check of er waarnemingen tijdens de gewenste periode zijn (optioneel);

Op basis van een gekozen locatie, compartiment, grootheid en periode kan bekeken worden of er op te halen waarnemingen bestaan.

Locatiecodes zijn gewijzigd;

 • De datastromen van verschillende aanbieders gaf voorheen problemen met dubbele locaties. Zo was voor het gebied nabij 'Hoek van Holland' de locatiecode HOEK nodig voor actuele watermetingen vanuit het LMW (Landelijk Meetnet Water), de locatiecode HVH25 voor zoutmetingen, en HOEKVHLD voor historische metingen vanuit het Donar (archief). Deze locatiecodes zijn nu geüniformeerd onder 'hoekvanholland'. Voor een was/wordt lijst, zie het WRD. Het meegeven van coordinaten is hierbij ook niet meer nodig. Om een specifieke bemonsteringshoogte op te vragen, zie stap 5. Scherp zoekopdracht aan.
 • Het gebuikte coordinatensysteem wijzigt; Van ETRS89 UTM zone 31N (EPSG:25831) naar ETRS89 lat/lon (EPSG:4258). Dit maakt het gebruik van coordinaten minder foutgevoelig en bereid ons voor ook buitenlandse locaties te geven. ETRS89 lat/lon (EPSG:4258) is erg vergelijkbaar met de wereldwijde standaard WGS84, maar is daarbij ook gebonden aan de Europesche aardplaat waardoor het beter geschikt is voor archiefdoeleinden. Voor weergave-doeleinden is het verschil tussen ETRS89 lat/lon en WGS84 verwaarloosbaar.

Body voor https://wadar-web-services-acceptance.apps.cnap-am2-acc.intranet.rws.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES/CheckWaarnemingenAanwezig

{"LocatieLijst": [{"Code":"megen.maas"}],
  "AquoMetadataLijst": [{"Compartiment":{"Code":"OW"}, "Grootheid":{"Code":"WATHTE"}}],
  "Periode":{
     "Begindatumtijd":"2023-12-28T00:00:00.000+01:00",
     "Einddatumtijd":"2024-01-01T00:00:00.000+01:00"}}

*Ontvang je de foutcode ‘400 Bad Request’? Controleer of je de body voorzien hebt van een LocatieLijst in plaats van een enkele locatie. Of op juist gebruik van haakjes en aanhalingstekens. Zie ook de teruggestuurde body voor nadere foutmelding.
*Binnen de Periode is het voorlopig nodig om voorloopnullen te gebruiken. Dus niet "2023-4-5" maar "2023-04-05"

4. Haal gekozen waarnemingen op

Op basis van de gekozen locatie, compartiment, grootheid en periode kunnen nu de waarnemingen opgehaald worden met de OphalenWaarnemingen url.

Body voor https://wadar-web-services-acceptance.apps.cnap-am2-acc.intranet.rws.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES/OphalenWaarnemingen

{"Locatie":{"Code":"megen.maas"},
  "AquoPlusWaarnemingMetadata":{
    "AquoMetadata":{"Compartiment":{"Code":"OW"}, "Grootheid":{"Code":"WATHTE"}}},
  "Periode":{
    "Begindatumtijd":"2023-12-28T00:00:00.000+01:00",
    "Einddatumtijd":"2024-01-01T00:00:00.000+01:00"}}

Er worden één of meerdere WaarnemingenLijsten geretourneerd met de gevraagde gegevens. Voor eventuele vragen over de duiding van de metadatavelden kun je terecht bij de Aquo welke aangevuld zijn met Rijkswaterstaat-termen of kun je contact opnemen met de Servicedesk Data.

In de opbouw van de JSON-respons zijn de volgende onderdelen gewijzigd;

 • WaarnemingMetadata bevatte eerst een aantal lijsten met metadata van een specifieke meting, zoals KwaliteitswaardecodeLijst. Een specifieke meting kan maar één kwaliteitswaardecode hebben, dus deze lijst had altijd de lengte 1. Daarom zijn deze lijsten omgezet tot enkele waarde.
  • Was; WaarnemingenLijst[*].MetingenLijst[*].WaarnemingMetadata.KwaliteitswaardecodeLijst[0]
  • Wordt; WaarnemingenLijst[*].MetingenLijst[*].WaarnemingMetadata.Kwaliteitswaardecode
 • AquoMetaData_MessageID had geen betekenis in deze respons, en is daarom verwijderd
  • Was; WaarnemingenLijst[*].AquoMetaData. AquoMetadata_MessageID
  • Wordt; -
 • WaardeBepalingsmethoden, WaardeBepalingstechnieken en WaardeBewerkingsmethoden hebben andere hoofdletters gekregen; WaardeBewerkingsMethode.
 • BioTaxonType was een losse waarde. Dit is nu een lijst met objecten, zoals de andere velden.
  • Was; WaarnemingenLijst[*].AquoMetaData.BioTaxonType
  • Wordt; WaarnemingenLijst[*].AquoMetaData.BioTaxonType.{Code, Omschrijving}
 • Het ProcesType is toegevoegd. Het ProcesType is een tijdelijke technische implementatie om gemeten waterstanden van voorspelde waterstanden te onderscheiden. Deze implementatie is niet volgens de Aquo-standaard.
 • MonsterBewerkingsMethode was ongebruikt, en is nu uitgefaseerd. Biotaxontype en Biotaxon-compartimentcode zijn nu ongebruikt en zullen in een toekomsige versie uitgefaseerd worden. Het PlaatsBepalingsApparaat is vervallen en onderdeel geworden van het meetapparaat.

Data-Inhoudelijk zijn de volgende punten gewijzigd;

 • Meetwaarde_alfanumeriek is altijd gevuld, ook als de meetwaarde numeriek geparst kan worden.
 • Statuswaarde (O/G/D) wordt niet meer gebruikt
 • Bemonsteringshoogte is 0 als deze niet van toepassing is (voorheen -999999999)
 • Referentievlak slaat op de bemonsteringshoogte en was voorheen vaak onbedoeld ingevuld. Dit is gecorrigeerd.
 • Opdrachtgevende instanties zijn transparanter, zie Stap 5. Scherp zoekopdracht aan
 • Meetapparaten zijn transparanter. In plaats van het soort apparaat, wordt het specifieke type gegeven.
 • Kwaliteitswaardecode 31 wordt niet meer gegeven. Deze wordt voortaan uitgegeven als 25.

5. Scherp zoekopdracht aan

Omdat het archief verder opengesteld is, kan het zijn dat er veel meer data terug komt dan voorheen. Door na een eerste aanroep uw vraag aan te scherpen, voorkom je dat data vertroebelt voor uw toepassing. Een aantal goed toepasbare filteringen zijn;

 • Filter op procestype; Metingen of verwachtingen; Als je bij het opvragen van gegevens enkel metingen wil (en geen modelverwachtingen) kun je het volgende filter toevoegen aan je request toevoegen;
  "AquoMetadata": {…,"ProcesType":"measurement"}
  Als je noujuist enkel verwachtingen wil ontvangen, voeg het volgende toe;
  "AquoMetadata": {…,"ProcesType":"forecast"}
 • Filter op bemonsteringshoogte; Bij verschillende grootheden wordt op verschillende hoogten bemonsterd. Bijvoorbeeld het zoutgehalte van water, dat over de diepte door verschillende dichtheden erg kan verschillen. Voorheen werd de bemonsteringshoogte gezien als onderdeel van de locatiecode. Bijvoorbeeld HVH25. Om deze specifieke bemonsteringshoogte op te vragen;
  "AquoPlusWaarnemingMetadata": {
      "AquoMetadata": {...}, "WaarnemingMetadata": {"BemonsteringshoogteLijst":["-250"]}  }
 • Filter op opdrachtgevende instantie. In het doel meer transparant te zijn worden er geen opdrachtgevende-instantie groepen meer gebruikt. Hier kun je een was-wordt lijst vinden. Bijvoorbeeld waar u voorheen data ontving onder LMW_ZOUT;
  "AquoPlusWaarnemingMetadata": {
      "AquoMetadata": {...}, 
  "WaarnemingMetadata": {"OpdrachtgevendeInstantieLijst":["ZHXXREG_ZOUT"]}  }

Voorbeelden

Een aantal specifieke gebruikerstoepassingen zijn ook gewijzigd door de veranderende inhoud van de responses.

Verwachte waterstand over een uur

Elke 6 uur worden er waterstanden voorspeld op basis van het weer. De speciale grootheden ‘WATHTEVERWACHT’ en 'QVERWACHT' komen niet meer voor. In plaats daarvan wordt de grootheid gebruikt (resp. WATHTE en Q) waarbij onderscheid gemaakt wordt in de waardebepalingsmethode. Bereid de catalogusvraag eerst uit met verwachtingen;

Body voor https://wadar-web-services-acceptance.apps.cnap-am2-acc.intranet.rws.nl/METADATASERVICES/OphalenCatalogus

{"CatalogusFilter": {"Compartimenten":true, "Grootheden":true, "ProcesTypes": true}}

Op basis van de resultaten in de catalogus kun je specifiek verwachtingen opvragen;

Body voor https://wadar-web-services-acceptance.apps.cnap-am2-acc.intranet.rws.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES/OphalenWaarnemingen

{"Locatie":{"Code":"hoekvanholland"},
  "AquoPlusWaarnemingMetadata":{
    "AquoMetadata":{
      "Compartiment":{"Code":"OW"}, "Grootheid":{"Code":"WATHTE"}}, "ProcesType":"forecast"},
  "Periode":{
    "Begindatumtijd":"2023-12-18T14:00:00.000+01:00",
    "Einddatumtijd":"2023-12-19T16:00:00.000+01:00"} }

* Het "ProcesType":"forecast" is een veld dat niet in de AQUO-standaard voor komt. Daarom is dit gegeven ook opgenomen in de waardebepalingsmethode. 
* Voorheen was alleen de meest actuele verwachting is beschikbaar, daarmee was is het geen probleem om een ruimere periode op te vragen. Dit is in de bèta versie niet het geval, maar dit zal hersteld gaan worden. Daarom het advies om metingen op te halen in de periode tussen T-10min en T+2 dagen.

Wanneer keert het tij?

De werkwijze voor het ophalen van getijden is gelijk gebleven, maar de dataset in de bèta omgeving omvat nog een aantal tekortkomingen waardoor deze toepassing nog niet volledig werkt.

Actuele lucht- en watertemperatuur van Vlissingen en Hoek van Holland

Per AquoMetadata/locatie/kwaliteitswaardecode combinatie wordt de laatste meting beschikbaar gesteld de OphalenLaatsteWaarnemingen service. Met deze service is het mogelijk om een lijst met Locaties en een lijst met AquoMetadata op te geven. Onderstaand vraagt de temperatuur (T) van zowel het Oppervlaktewater (OW) als de lucht (LT) op.

Body voor https://wadar-web-services-acceptance.apps.cnap-am2-acc.intranet.rws.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES/OphalenLaatsteWaarnemingen

{"LocatieLijst":[
    {"Code":"vlissingen.boeissvh"},
    {"Code":"vlissingen.nollebadstrand"},
    {"Code":"hoekvanholland.badstrand"},
    {"Code":"hoekvanholland.lagelicht"},
    {"Code":"hoekvanholland.midden"},
    {"Code":"hoekvanholland.noordoever"},
   {"Code":"hoekvanholland.zuidoever"}],
  "AquoPlusWaarnemingMetadataLijst":[
   {"AquoMetadata":{"Compartiment":{"Code":"OW"}, "Grootheid":{"Code":"T"}}},
    {"AquoMetadata":{"Compartiment":{"Code":"LT"},"Grootheid":{"Code":"T"}}}]}
*Meetwaarde.Waarde_Alfanumeriek wordt voortaan meegegeven om ook minder gebruikte parameters via dit endpoint te ondersteunen. Zoals wiskundige notaties of klasses (LW/HW bij getij)
* Op dit endpoint kunnen geen ProcesType:Voorspellingen opgehaald worden, enkel metingen. 
*De wijzigingen in de opbouw van de json-respons voor OphalenLaatsteWaarnemingen zijn gelijk aan die van OphalenWaarnemingen. Zie hst. 4

Historische concentraties Cadmium in de Maas

Naast fysische metingen (waterhoogte, golfhoogte) bieden de WaterWebservices ook een grote hoeveelheid chemische metingen aan. Belangrijke locaties zijn de meetpontons bij Eijsden (eijsden.ponton) en Lobith (lobith.ponton). Omdat veel chemische metingen de grootheid 'MASSFTE' (massafractie) of 'CONCTTE' (concentratie) hebben, is het nuttig om het catalogusfilter uit te breiden met de Parameters;

Body voor https://wadar-web-services-acceptance.apps.cnap-am2-acc.intranet.rws.nl/METADATASERVICES/OphalenCatalogus

{"CatalogusFilter": {"Compartimenten":true, "Grootheden":true, "Parameters":true}}

Body voor https://wadar-web-services-acceptance.apps.cnap-am2-acc.intranet.rws.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES/OphalenWaarnemingen

{"Locatie":{"Code":"eijsden.ponton"},
  "AquoPlusWaarnemingMetadata":{
    "AquoMetadata":{
      "Compartiment":{"Code":"OW"}, "Grootheid":{"Code":"CONCTTE"}, "Parameter":{"Code":"Cd"}}},
  "Periode":{
    "Begindatumtijd":"2000-01-01T00:00:00.000+01:00",
    "Einddatumtijd":"2030-01-01T00:00:00.000+01:00"}}

*Zie ‘Scherp zoekopdracht aan’ voor het verkleinen van de respons. In geval van chemische metingen kan een filtering op opdrachtgevende instantie van toepassing zijn. Langdurige meetreeksen worden bijvoorbeeld uitgegeven door RIZAMON_LAN en RIKZMON_CHEMIE, die meten voor het MWTL-programma.
*Chemische parameters kennen een bepalingsgrenswaarde; Concentraties onder deze waarde kunnen niet gemeten worden. Dit wordt aangegeven door een "Waarde_Limietsymbool": "<". Houdt hier rekening mee met bijvoorbeeld het bepalen van gemiddelden. Door steeds betere apparatuur kan deze grenswaarde wijzigen in de tijd, zo'n verschil is in bovenstaand voorbeeld te zien op 1-1-2014.
*Naast het Oppervlaktewater (OW) zijn er ook veel metingen verricht in de compartimenten Zwevende Stof (ZS) en Bodem/Sediment (BS). Ook zijn er metingen beschikbaar over chemie in biota (OE), onder andere gemeten door opdrachtgevende instantie 'RIKZJAMP_CHEMIE' voor het MWTL-programma.

Filteren op kwaliteitswaarde

Elke individuele meting kent een kwaliteitswaardecode die aangeeft hoe betrouwbaar een waarde is. Zie Aquo voor de betekenis. Op waterinfo.rws.nl wordt enkel data getoond die kwaliteitswaardecode heeft in de lijst ["00","10","20","25","30","40"]. De code "99" wordt gebruikt om een hiaatwaarde aan te geven. Met de volgende body kun je voor online viewers specifiek de data opvragen die hieraan voldoet;

Body voor https://wadar-web-services-acceptance.apps.cnap-am2-acc.intranet.rws.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES/OphalenWaarnemingen

{"Locatie":{"Code":"megen.maas"},
  "AquoPlusWaarnemingMetadata":{
    "AquoMetadata":{"Compartiment":{"Code":"OW"},"Grootheid":{"Code":"WATHTE"}},
    "WaarnemingMetadata": {"KwaliteitswaardecodeLijst":["00","10","20","25","30","40"]}},
  "Periode":{
   "Begindatumtijd":"2023-06-01T00:00:00.000+01:00",
   "Einddatumtijd":"2023-12-01T00:00:00.000+01:00"}}

* Er lopen nog een aantal bugfixes op dit bèta-endpoint. 
* Voor onderzoekstoepassingen adviseren we niet te filteren op kwaliteitswaardecodes maar dit in uw eigen omgeving te doen. Dit versnelt het ophalen van langere tijdreeksen, en geeft een betere indruk over de gehele meetreeks. 
* De kwaliteitswaardecode 31 (normale waarde, alternatief bepaald) wordt niet meer gegeven. Dit wordt voortaan uitgegeven als 25 (in de ruimte en in de tijd geinterpoleerde waarde).
* Deze filtering is op de meeste endpoints toepasbaar, maar is minder geschikt voor toepassing voor het OphalenLaatsteWaarnemingen endpoint. Op dit endpoint wordt kwaliteitswaardecode 99 al uitgefilterd.

Een uitgebreide catalogus met leesbare omschrijvingen

In voorgaande voorbeelden zag je een compacte versie van de OphalenCatalogus functie waarin slechts enkele eigenschappen opgevraagd werden (compartiment, grootheid en parameter). Deze eigenschappen samen beschrijven 'wat' er gemeten is. De geretourneerde parameter_wat_omschrijving is een voorbeeld van een meetreeks dat hieraan voldoet. Voor de meeste toepassingen is dit voldoende.
Voor toepassingen waarin het daarnaast van belang is om te onderscheiden 'hoe' er gemeten wordt, kunt u een uitgebreidere catalogus opvragen. De volledige parameter_wat_omschrijving is gebaseerd op de onderstaande 10 aquometadata-velden, en wordt onder andere gebruikt in Waterinfo.

Body voor https://wadar-web-services-acceptance.apps.cnap-am2-acc.intranet.rws.nl/METADATASERVICES/OphalenCatalogus

{"CatalogusFilter":{
  "Compartimenten":true, "Grootheden":true, "Parameters":true, "Eenheden":true,
  "Hoedanigheden":true, "Typeringen":true, "WaardeBewerkingsMethoden":true,
  "BioTaxon":true, "Organen":true,
  "ProcesTypes": true} }
* De parameter_wat_omschrijving wordt opgebouwd door middel van;
[WaardeBewerkingsMethode] [Typering] [Grootheid] [Parameter] als([ProcesType]='forecast', 'voorspelling) ‘in’ [Compartiment] [Hoedanigheid] ‘in’ [Orgaan] [BioTaxon] [Eenheid]
Compartimenten, grootheden, parameters en eenheden geven vooral aan 'wat' er gemeten is.
Waar hoedanigheden, typeringen en waardebewerkingsmethoden vooral aangeven 'hoe' er gemeten is.
Biotaxon en Organen worden gebruikt om biologische metingen te onderscheiden.

Contact

Er wordt Q3 2024 een webinar gehouden waarin bovenstaande wijzigingen verder toegelicht worden. Wilt u hier ook voor uitgenodigd worden? Neem dan contact op met de Servicedesk Data.

Ook bij inhoudelijke vragen kun je bij de Servicedesk Data terecht. We streven ernaar uw vraag binnen een week te beantwoorden. Meldt daarbij specifiek dat je gebruik maakt van de bèta-WaterWebservices, en stuur als het mogelijk is ook uw gebruikte request-body mee. Onze experts staan voor u klaar!

Updates

5 april 2024 - Aanscherping teksten

1 januari 2024 - Welkom

Deze documentatie-pagina is gelanceerd voor iedereen die deze link heeft.

Downloads